keresés

ok

ESEMÉNYNAPTÁR

H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ügyintézés

Az alábbiakban a következő ügyek intézéséhez talál információkat:

  • Keresztelés
  • Elsőáldozás
  • Bérmálkozás
  • Házasságkötés
  • Temetési szertartás
  • Keresztlevél kérése házasságkötéshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz
  • Igazolás kérése keresztszülő, bérmaszülő, házassági tanú számára
  • Betegellátás (súlyos beteg vagy haldokló ellátása szentségekkel)
  • Hitoktatás
  • Egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó)


Keresztelés

Ki kérheti a keresztelést? A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy gyermekük részesüljön a keresztségben, ezért a születés után mielőbb forduljanak a plébánoshoz. MIndkét, de legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek számára a keresztséget. A szülők a keresztség kérésekor vállalják, hogy gyermekük vallásos neveléséről gondoskodni fognak.
7. életévüket betöltött gyermekek és felnőttek maguk is kérhetik a keresztséget, ha vállalják a megfelelő felkészülést.
Templomunkban a Zalalövői Plébániához tartozó településeken állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező szülők gyermekeit kereszteljük meg. Más plébániához tartozó szülők kérjenek igazolást saját plébánosuktól, amelyben ő hozzájárul a Zalalövőn történő kereszteléshez.

Ki lehet keresztszülő? A keresztszülő kötelessége azon fáradozni, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen. A keresztszülő feladata, hogy segítse a szülőket gyermekük vallásos nevelésében. A keresztelendőnek csak egy keresztapja, vagy egy keresztanyja, vagy egy keresztapja és egy keresztanyja lehet. Keresztszülő csak 16. életévét betöltött, katolikus, megbérmált, az oltáriszentséget már magához vett személy lehet, aki a keresztény hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Más plébániához tartozó személy kérjen saját plébániáján igazolást, hogy keresztszülő lehet.

A keresztelés helye és ideje. A keresztelés a keresztkúttal rendelkező plébániatemplomban (Szent László király templom - Zalalövő) történik. Plébániánkon keresztelés általában minden hónap első szombatján 11 órakor van.


Elsőáldozás

Elsőáldozásban azok a megkeresztelt gyermekek részesülnek, akik a három éves hitoktatás és a külön elsőáldozási felkészítés során kellő oktatást kaptak a szentgyónással és az oltáriszentséggel, valamint annak vételével kapcsolatban, és buzgó szentmisére járásukkal tanúságot tettek arról, hogy méltók e szentség vételére.
A Zalalövői Plébánián minden esztendőben tavasszal van elsőáldozás.


Bérmálkozás

Bérmálásban azok a megkeresztelt gyermekek részesülnek, akik a nyolc éves hitoktatás és a külön bérmálási felkészítés során kellő oktatást kaptak a bérmálás szentségével kapcsolatban, s buzgó szentmisére járásukkal tanúságot tettek arról, hogy méltók e szentség vételére. Szükséges továbbá, hogy a bérmálandó elkötelezze magát a keresztény életre és felelősséggel vállalja a Krisztus-követést.
A Zalalövői Plébánián - a jelentkezők létszámától függően - két vagy három évente van bérmálás. A bérmálásra jelentkezők külön felkészítésen vesznek részt.


Házasságkötés

Azok a jegyesek, akik házasságot kívánnak kötni, szándékukat mielőbb, de legkésőbb a tervezett esküvő időpontját megelőzően 3 hónappal jelezzék a plébánosnak. Amennyiben valamelyik jegyes nem Zalalövőn volt megkeresztelve, keresztelési helyének plébániájáról hozzon 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet.
A házasságkötés feltétele, hogy legalább a házasulandók egyike katolikus legyen, mindketten örök hűséget fogadva kívánják elkötelezni magukat egymásnak, nem záják ki a gyermekáldást, és nem kötöttek korábban érvényes házasságot senkivel.

Ökumenikus esketés. Ha a felek egyike katolikus,  a másik pedig nem katolikus, lehetőség van arra, hogy a házasságkötésnél mindkét felekezet lelkésze jelen legyen akár katolikus templomban, akár nem katolikus templomban történik a szertartás. Ha az esketés nem katolikus templomban, de katolikus pap jelenlétében történik, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.

Katolikus és meg nem keresztelt személy házasságkötése. Ha a felek egyike katolikus, a másik pedig nincs megkeresztelve, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.

Házasságrendezés. Szeretettel ajánljuk fel segítségünket azon katolikus személyek felé, akik csupán polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek, hogy kapcsolatukat rendezzék és egyházilag érvényes házasságban éljenek. A házasságrendezés történhet csupán adminiszratív úton (azaz templomi szertartás nélkül) vagy egyszerű templomi szertartás keretében.


Temetési szertartás

Temetési szertartást a hozzátartozók a Zalalövői Plébánia elhuny híve számára kérhetnek, illetve olyan személy részére, akit a plébániához tartozó valamely település temetőjében helyeznek örök nyugalomra. A temetési ügyintézéshez szükségesek az elhunyt adatai (neve, vallása, foglalkozása, házastársa neve, születési helye és ideje, lakcíme, elhalálozás helye és ideje).
A temetési szertartás és a gyászmise idejét illetően figyelembe vesszük a hozzátartozók kérését, amennyiben az nem ütközik más, korábban elfogadott lelkipásztori teendővel.


Keresztlevél kérése

A Zalalövőn, illetve Szőcén megkeresztelt személyek kérhetik keresztlevelüket, amennyiben az más plébánián történő házasságkötésükhöz, elsőáldozáshoz járulásukhoz vagy bérmálkozásukhoz szükséges.


Igazolás kérése

Azok a Zalalövői Plébániához tartozó hívek, akik más plébánián keresztszülői, bérmaszülői vagy házassági tanúi tisztséget kívánnak vállalni, igazolást kérhetnek arról, hogy a tisztség vállalásának nincs akadálya. Ezen igazolást a plébános akkor állítja ki, ha a kérelmező valóban megfelel az előírásoknak és teljesítette egyházi kötelességeit.


Betegellátás

A családtagok kötelessége és felelőssége, hogy idős vagy beteg hozzátartozójukhoz még elhalálozásuk előtt papok hívjanak, hogy a betegek szentségében, a szentgyónásban és a szentáldozásban részesüljenek. Ennek elmulasztása a családtagok lelkiismeretét terheli. Kérjük a családokat, hogy a lelki segítségnyújtás ezen formáját ne tagadják meg a halálhoz közeledő szeretteiktől! Hálásan köszönjük, ha erre is kiterjed figyelmük!
Betegellátás bármikor kérhető személyesen a plébánostól vagy a 92/371-049 telefonszámom. Kérjük adja meg beteg hozzátartozója nevét és lakcímét, ahol felkereshetjük.
Amennyiben kórházba került hozzátartozó számára kérnek betegellátást, kérjük adják meg a beteg nevét, illetve azt, hogy melyik kórház, mely osztályán, melyik kórteremben található, s  gondoskodunk róla, hogy a kórház lelkésze mielőbb ellássa a beteget.


Hitoktatás

Hitoktatásban azok a gyermekek részesülnek, akiknek a szülei ezt a gyermek első osztályba lépésekor (vagy később) kérik. A felsőbb osztályba lépéskor nem szükséges az újbóli kérés. A hittanos gyermekektől kérjük a buzgó szentmisére járást.
Ha a szülő nem kívánja gyermekét a továbbiakban hittanra járatni, ezen szándékát írásban jelezze a plébánosnak közvetlenül vagy a hitoktatón keresztül.
A hittan a magyar törvények szerint nem kötelező tantárgy, de aki beiratkozott a hitoktatásra, annak kötelező részt vennie az órákon ugyanúgy mint más, iskolai tantárgyak esetében.


Egyházközségi hozzájárulás

Az egyházközségi hozzájárulás összege a Zalalövői Plébánián a megyéspüspök rendelkezésének megfelelően a netto fizetés vagy nyugdíj 0,5 %-a. Nagycsaládosok, nehéz anyagi körülmények között élők a plébánostól, (de nem az összeszedéssel megbízott személytől) kedvezményt kérhetnek.
A hozzájárulást évente egy összegben lehet megfizetni.

Hol lehet befizetni?
1. Az egyházi adót mindenekelőtt a plébánián, illetve a plébánosnál lehet személyesen befizetni.

2. A zalalovo.plebania.hu honlap lehetőséget nyújt arra, hogy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával rendelkezők közvetlenül fizessék be az egyházközségi hozzájárulást maguk és családjuk számára. Kérjük, ügyeljenek az adatok pontos megadására, mert nyilvántartásunkba ez alapján kerül bevezetésre az egyházközségi hozzájárulás megfizetése. A honlapon mások számára is befizethetik az egyházközségi hozzájárulást. Ez esetben kérjük, hogy az ő nevét és lakcímét adják meg.
Befizetés interneten keresztül bankkártyával

Figyelem! Az interneten keresztül történő fizetés esetében minden esetben arra az évre kerül jóváírásra az egyházközségi hozzájárulás, amely évben a sikeres tranzakció történt. Tárgyév január 1-től tehát már nem lehet az előző év összegét befizetni az interneten keresztül. Elmaradt egyházközségi hozzájárulás befizetése ügyében, kérjük, keresse fel a plébániahivatalt!

3. Az egyházközségi képviselőtestület javaslata alapján az egyházi adó beszedésére az alábbi személyek a következő településeken, illetve településrészeken kaptak megbízást az összeszedésre:
Balaskó Árpád: Csöde, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Őrimagyarósd, Szaknyér és Zalalövő.
Mesterházi Csaba: Szőce és Rimány

4. Az egyházközségi hozzájárulás befizethető továbbá a Zalavölgye Takarékszövetkezet fiókjában Zalalövőn.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az egyházi adó pontos megfizetésével támogatják plébániánk működését és a templomok fenntartását, illetve további felújítását.

Táblázat az egyházközségi hozzájárulás kiszámításához

Havi netto kereset
vagy nyugdíj
0,5% havonta Éves netto kereset
vagy nyugdíj
1 év=0,5%x12 hónap
    minimum 2017-ben 5.000.-
90.000.- 450.- 1.080.000.- 5.400.-
100.000.- 500.- 1.200.000.- 6.000.-
120.000.- 600.- 1.440.000.- 7.200.-
140.000.- 700.- 1.680.000.- 8.400.-
160.000.- 800.- 1.920.000.- 9.600.-
180.000.- 900.- 2.160.000.- 10.800.-
200.000.- 1.000.- 2.400.000.- 12.000.-
250.000.- 1.250.- 3.000.000.- 15.000.-
300.000.- 1.500.- 3.600.000.- 18.000.-
400.000.- 2.000.- 4.800.000.- 24.000.-
stb. stb. stb. stb.

Tovább...
Iratkozzon fel ön is! feliratkozás